Begripsbepalingen en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

2. Onder de coöperatie wordt verstaan OpenGeoGroep Coöperatie U.A. met statutaire zetel te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder nummer 30263985.

3. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst tussen de coöperatie en de opdrachtgever.

4. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

5. Onder opdrachtbevestiging wordt het volgende verstaan: het mondeling of schriftelijk / per email akkoord van de opdrachtgever op de door de coöperatie aangeboden

offerte.

6. Onder tarief wordt verstaan: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege voorgeschreven heffingen

en belastingen, voorts exclusief bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en (mondelinge) overeenkomsten tussen opdrachtgever en coöperatie, voor

zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk / per email is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de coöperatie, voor de uitvoering waarvan door de coöperatie derden dienen te

worden betrokken, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 2.

3. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de opdrachtgever de gelding ervan in een eerdere

overeenkomst met de coöperatie heeft aanvaard.

4. Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de opdrachtgever gehanteerde, algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de

toepasselijkheid van deze voorwaarden door de coöperatie vooraf schriftelijk / per email is aanvaard.

5. De coöperatie is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Mits de coöperatie de opdrachtgever daarvan tevoren schriftelijk / per email op de hoogte heeft

gesteld en deze in de gelegenheid heeft gesteld de opdracht alsdan binnen redelijke termijn te ontbinden, is deze aan de nieuwe voorwaarden gebonden .

6. Indien de coöperatie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat de

coöperatie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en coöperatie eindigt, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit

voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het

overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien een op grond van de vorige zinsnede geheel of gedeeltelijk nietige of vernietigde

bepaling vervangen wordt, wordt deze nieuwe bepaling opgesteld in de geest van de oorspronkelijke bepaling.

Inhoud en aanvang van de opdracht, wijziging

Artikel 3: Inhoud en aanvang van de opdracht

1. De opdracht omvat al hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien de coöperatie een offerte heeft verstrekt, maakt deze deel uit van de opdracht, voor zover partijen

daarvan naderhand niet zijn afgeweken.

2. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten tijdig en correct alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke medewerking en informatie aan de

coöperatie verstrekt. Indien dit niet, niet correct of niet tijdig geschiedt, is de coöperatie gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

3. De coöperatie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat

moment bekende stand van de wetenschap.

Artikel 4: Wijziging van de opdracht

1. Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten

grondslag lagen aan de opdracht en/of indien de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars

gerechtvaardigde belangen in acht.

2. De tussen partijen overeengekomen wijzigingen in de opdracht dienen door de opdrachtgever in beginsel schriftelijk / per email aan de coöperatie te worden bevestigd,

die daarop vervolgens schriftelijk / per email akkoord geeft. Worden de wijzigingen slechts mondeling overeengekomen, dan is het risico voor het correct doorvoeren van

deze wijzigingen, alsmede de uit de wijzigingen voortvloeiende consequenties voor rekening van de opdrachtgever.

3. De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Indien een overeengekomen uitvoeringstermijn door de

opdrachtgever onvoorzien wordt vervroegd, komen eventuele meerkosten – bijvoorbeeld wanneer dit leidt tot het ontstaan en moeten betalen van overuren of

spoedtarieven c.q. het inschakelen van derden – geheel ten laste van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds schriftelijk / per email overeenkomen de aanpak,

werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.

5. Indien de wijziging van de opdracht een substantiële vermindering van de werkzaamheden tot gevolg heeft, is er sprake van (gedeeltelijke) opzegging en geldt het

bepaalde in de artikelen 11 en 12.

Inschakeling van derden

Artikel 5: Derden

1. Opdrachten worden namens de coöperatie uitgevoerd door leden van de coöperatie, in hun hoedanigheid van zelfstandig ondernemer. In principe zal/zullen dit zoveel

mogelijk het lid/leden zijn die in de offerte is/zijn vermeld. Indien gedurende de uitvoering van de opdracht blijkt dat, zulks ter beoordeling van de coöperatie, de inzet van

andere leden van de coöperatie gewenst of noodzakelijk is, is de coöperatie gerechtigd deze leden, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever in te zetten

voor de opdracht. De overeengekomen voorwaarden zoals prijs en uitvoeringstermijn zullen daardoor niet worden gewijzigd.

2. Indien zulks naar het oordeel van de coöperatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht

voortvloeit, is zij gerechtigd om, namens en voor rekening van de opdrachtgever, derden – niet leden van de coöperatie – opdracht te geven tot gehele of gedeeltelijke

uitvoering van de overeenkomst en/of levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen/diensten, waarbij de coöperatie te allen tijde contractspartij van en

aanspreekpunt blijft voor de opdrachtgever, zonder dat zij daarvoor vooraf om toestemming van de opdrachtgever hoeft te verzoeken.

3. De coöperatie zal bij de inschakeling van derden de nodige zorg en oplettendheid in acht nemen en informeert opdrachtgever indien en voor zover noodzakelijk over

deze inschakeling van derden, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt

uitdrukkelijk uitgesloten.

Uitvoeringstermijnen, vertraging, opschorting

Artikel 6: Vertraging in de uitvoering

Overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen, maar gelden slechts als redelijke inschatting. Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn

levert derhalve geen toerekenbare tekortkoming op zoals bedoeld in artikel 11 lid 2 en verschaft aan de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de

overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting of betaling jegens de coöperatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 7: Opschorting

1. De coöperatie is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet

volledig of niet tijdig nakomt, of indien de coöperatie na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat

de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Tevens kan de coöperatie de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien vanwege

vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal

nakomen. Het in dit lid bedoelde recht van opschorting laat onverlet het recht van de coöperatie om de overeenkomst op te zeggen krachtens artikel 11.

2. Indien de coöperatie overgaat tot opschorting overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Het in artikel 6 bepaalde is niet van toepassing op opschorting.

Tarief, kosten en betalingsvoorwaarden

Artikel 8: Tarief en kosten

1. Indien geen bedragen zijn overeengekomen, zijn de bij de coöperatie gebruikelijke tarieven van toepassing.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting, maar inclusief eventuele bijkomende kosten.

3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de

overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 van afdeling 3 van boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke /

per email verklaring te ontbinden, tenzij de coöperatie alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren, of

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op coöperatie rustende verplichting ingevolge de wet, of indien bedongen is dat de uitvoering langer dan

drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, zonder aftrek of enige verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij

een andere betalingstermijn op de factuur is vermeld.

2. Betaling dient te geschieden aan coöperatie en op een door coöperatie aan te wijzen rekeningnummer. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om voor of namens

coöperatie betalingen te doen aan zelfstandige door coöperatie ingeschakelde derden, onderaannemers of leveranciers.

3. De coöperatie kan van de opdrachtgever een voorschot van betaling verlangen, voordat met de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen en/of tijdens de

uitvoering van de werkzaamheden. Een voorschotnota zal bij de eindafrekening worden verrekend met de alsdan daadwerkelijk verschuldigde tarieven en kosten.

4. Indien de opdrachtgever niet (geheel) binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de coöperatie voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in

verzuim te zijn en is hij – zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is – rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag,

waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag waarop de factuur volledig is betaald. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de

overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente . Het in artikel 11 lid 2 bepaalde is niet van

toepassing.

5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde

worden gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze gemaakte kosten is de overlegging van de desbetreffende

facturen voldoende.

6. De coöperatie heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken tot in de eerste plaats de mindering van de kosten, vervolgens in mindering van

de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7. Bezwaren omtrent de hoogte van de factuur moeten binnen 7 dagen na de dag van de verzending van de factuur schriftelijk / per email bij de coöperatie worden

ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

Opzegging van de opdracht en gevolgen daarvan

Artikel 10: Wijze van opzegging

De opdracht wordt opgezegd door een aan de wederpartij gerichte schriftelijke / per email mededeling, waarin tenminste de grond van de opzegging dient te worden vermeld

alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.

Artikel 11: Opzeggingsgronden

1. De coöperatie is gerechtigd de opdracht op te zeggen in geval van faillissement, beslaglegging, surseance van betaling van opdrachtgever, staking van de activiteiten,

liquidatie van diens bedrijf, fusie, splitsing of anderszins wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm, waaronder ontbinding van een rechtspersoon of verlies van

rechtspersoonlijkheid, of overige omstandigheden die de coöperatie goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden, dient de

gedupeerde partij de tekortschietende partij daarvan binnen redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming schriftelijk / per email op de hoogte te stellen en de

tekortschietende partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen de tekortkoming op te heffen en/of de gevolgen daarvan te herstellen. Indien het

voorgaande niet leidt tot opheffing van de tekortkoming en/of volledig herstel van de gevolgen daarvan, dan is de wederpartij van de partij aan wier kant de toerekenbare

tekortkoming zich voordoet, bevoegd de opdracht op deze grond op te zeggen. Het in dit lid bepaalde geldt niet voor de situatie zoals in artikel 9 lid 4 bedoeld.

3. Aan laakbaar handelen van een partij worden dezelfde rechtsgevolgen verbonden als aan een toerekenbare tekortkoming van die partij.

4. Indien er sprake is van overmacht, kan de opdracht door ieder der partijen worden opgezegd. Van overmacht is sprake indien een tekortkoming een partij niet kan

worden toegerekend. Een tekortkoming kan een partij niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het

verkeer geldende omstandigheden voor haar rekening komt.

Artikel 12: Gevolgen van opzegging

1. Indien de opdracht wordt opgezegd door de coöperatie, op één van de gronden zoals bedoeld in artikel 11, is zij niet gehouden tot schadevergoeding in welke vorm of

onder welke naam dan ook. De opdrachtgever is alsdan verplicht het tarief en de bijkomende kosten op declaratie van de coöperatie te voldoen, één en ander naar de

stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in artikel 10 in werking treedt. Indien er sprake is van een

opzeggingsgrond zoals bedoeld in de leden 1, 2 of 3 of artikel 11, is de opdrachtgever daarnaast gehouden om 10% van het resterende deel van het tarief, dat de

opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. De opzegging laat onverlet het recht van de coöperatie op schadevergoeding.

2. Indien de opdracht wordt opgezegd door de opdrachtgever, op de gronden zoals vermeld in de leden 2 en 3 van artikel 11, dan is hij verplicht het tarief en de bijkomende

kosten op declaratie van de coöperatie te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde

in artikel 10 in werking treedt. Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding op grond van het bepaalde in artikel 15.

3. Indien de opdracht door één der partijen wordt opgezegd op grond van het bepaalde in artikel 11, lid 4, is de opdrachtgever verplicht het tarief en de bijkomende kosten

op declaratie van de coöperatie te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde in

artikel 10 in werking treedt, tenzij dit leidt tot gevolgen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Het bepaalde in artikel 15 is niet van

toepassing.

4. Indien door de opdrachtgever wordt opgezegd, zonder dat er sprake is van één van de gronden zoals bedoeld in artikel 11, dan is hij verplicht het tarief en de bijkomende

kosten op declaratie van de coöperatie te voldoen, één en ander naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment dat de opzegging volgens het bepaalde

in artikel 10 in werking treedt. Daarnaast is hij 80% van het resterende tarief verschuldigd dat hij verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang de opdrachtgever niet al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de met coöperatie gesloten overeenkomst, is nagekomen, blijft het geleverde eigendom van de

coöperatie. De opdrachtgever kan het geleverde, hetwelk onder het eigendomsvoorbehoud valt, niet in gebruik nemen, publiceren, doorverkopen, vervreemden,

verpanden, bezwaren of gebruiken als betaalmiddel.

2. Indien de opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel uit deze voorwaarden tekort schiet, is de coöperatie

gerechtigd de goederen terug te nemen.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht

om coöperatie daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

1. De coöperatie maakt bij de levering van haar diensten gebruik van open source software. Opdrachtgever respecteert de hierop rustende intellectuele eigendomsrechten

van derden en vrijwaart de coöperatie tegen aanspraken van vorenbedoelde derden uit hoofde van inbreuken door opdrachtgever op vorenbedoelde eigendomsrechten.

2. Gelet op het bepaalde in lid 1 van dit artikel is opdrachtgever zich ervan bewust dat de coöperatie nimmer de intentie heeft tot het verstrekken van enig intellectueel

eigendomsrecht aan opdrachtgever, en dat zij daartoe ook niet bevoegd is.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de coöperatie wordt beperkt tot maximaal de hoogte van het gedeclareerd bedrag in verband met de opdracht waarin zich de tekortkoming

voordoet, en in elk geval tot het bedrag dat zijn verzekering uitkeert in voorkomend geval. Voor opdrachten met een looptijd van langer dan 2 maanden, geldt dat de

aansprakelijkheid van de coöperatie wordt beperkt tot maximaal de hoogte van het gemiddeld per maand gedeclareerd bedrag.

2. De coöperatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of

onvolledige gegevens.

3. De coöperatie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen

en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De coöperatie is niet aansprakelijk indien opdrachtgever het door coöperatie geleverde product of advies niet geheel toepast, aanwendt, vervreemdt of anderszins

gebruikt op de manier zoals door coöperatie is voorgeschreven of geadviseerd. Ook indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in het geleverde product of advies,

vervalt elke aansprakelijkheid van coöperatie voor tekortkomingen daarvan.

5. De coöperatie is niet aansprakelijk voor schaden als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht indien de opdrachtgever de coöperatie niet terstond na

het ontdekken van de tekortkoming dan wel binnen de termijn dat hij deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken op de hoogte stelt van de aanwezigheid daarvan.

6. In aanvulling op het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, heeft de opdrachtgever het recht om, in plaats van de coöperatie, het lid dan wel de leden die in de

uitvoering van de opdracht een tekortkoming heeft/hebben begaan, aansprakelijk te stellen voor deze tekortkoming(en). Daarbij is al hetgeen in dit artikel is bepaald van

overeenkomstige toepassing.

7. In aanvulling op het in lid 6 bepaalde geldt: Indien meerdere leden van de coöperatie werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van uitvoering van de opdracht, kan

de opdrachtgever deze leden aansprakelijk stellen voor dat gedeelte van de schade hetwelk zij afzonderlijk hebben veroorzaakt. De opdrachtgever dient daartoe

onomstotelijk aan te tonen welk gedeelte van de schade aan het betreffende lid van de coöperatie toerekenbaar is.

8. Indien opdrachtgever er voor kiest om krachtens lid 6 en of lid 7 van dit artikel een afzonderlijk lid/leden van de coöperatie aansprakelijk te stellen voor tekortkomingen

zoals bedoeld in dit artikel, dan vervalt daarmee zijn recht om de coöperatie als rechtspersoon aansprakelijk te stellen, ongeacht het resultaat van de

aansprakelijkheidstelling van het betreffende lid/leden.

Artikel 16: Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart de coöperatie van alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan

anderen dan aan de coöperatie toerekenbaar is. Indien de coöperatie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever verplicht om haar

zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen of na te laten dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Bij gebreke aan dergelijk handelen of

nalaten is de coöperatie gerechtigd om zelf de nodige maatregelen te treffen, zonder dat zij daarvoor de opdrachtgever eerst in gebreke hoeft te stellen. Alle kosten en schade

die de coöperatie in dat verband worden gemaakt, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten

Artikel 17: Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten

1. Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst met de coöperatie te vervreemden, zonder voorafgaande schriftelijke /

per email toestemming van de coöperatie.

2. Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen onder de

onderhavige voorwaarden, ongeacht de tenaamstelling van een offerte, opdrachtbevestiging of factuur.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht

1. Geschillen zullen in eerste instantie zoveel mogelijk in der minne worden opgelost. Indien dit niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, zullen deze

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

2. Een geschil is ook aanwezig indien één partij dit aanwezig acht.

3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook voor opdrachten waarbij aan één of meerdere verbintenissen door

partijen geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of die waarbij producten of diensten van in het buitenland gevestigde ondernemingen worden

afgenomen.